Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

crop

Bản dịch

vụ, vụ mùa, vụ thu hoạch

Rice
is
the
main
crop
of
that
region
.

Lúa là vụ chính của vùng đó.

Có 5 lời bình

The
other
important
crops
are
coffee
and
fruit
.

Những vụ mùa quan trọng khác là cà phê và hoa quả.

Có 3 lời bình

This
weather
is
not
good
for
the
crops
.

Thời tiết này không tốt cho những vụ mùa.

Có 4 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu