Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

credit

Bản dịch

tín dụng

Do
you
have
a
credit
card
?

Bạn có một cái thẻ tín dụng không?

Có 2 lời bình

Here
is
my
credit
card
.

Đây là thẻ tín dụng của tôi.

Có 2 lời bình

Where
is
my
credit
card
?

Thẻ tín dụng của tôi đâu?

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu