Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cover

Bản dịch

che, phủ, bao phủ

The
phone
service
will
cover
the
whole
country
.

Dịch vụ điện thoại sẽ bao phủ toàn bộ đất nước.

Có 5 lời bình

The
teacher
will
cover
the
answers
.

Giáo viên sẽ che những đáp án.

Có 13 lời bình

The
teacher
will
cover
the
desk
.

Giáo viên sẽ phủ cái bàn.

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu