Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

conversation

Bản dịch

cuộc hội thoại, cuộc đối thoại, cuộc trò chuyện

She
had
a
conversation
with
an
old
woman
.

Cô ấy đã có một cuộc trò chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi.

Có 1 lời bình

We
had
a
good
conversation
.

Chúng tôi đã có một cuộc hội thoại tốt.

Có 3 lời bình

I
like
that
conversation
.

Tôi thích cuộc hội thoại ấy.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu