Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

convenient

Bản dịch

tiện lợi, thuận tiện

Military
clothes
are
convenient
.

Những bộ quần áo lính thì tiện lợi.

Có 9 lời bình

No
,
it
is
not
convenient
.

Không, nó không thuận tiện .

Có 34 lời bình

It
is
convenient
.

Nó thì thuận tiện.

Có 31 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu