Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

control

Bản dịch

kiểm soát, điều khiển

You
are
going
to
control
this
car
.

Bạn sẽ điều khiển chiếc xe này.

Có 1 lời bình

She
is
going
to
control
the
world
.

Cô ấy sẽ kiểm soát thế giới.

Có 13 lời bình

You
are
going
to
control
the
car
.

Bạn sẽ điều khiển chiếc xe.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu