Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

content

Bản dịch

nội dung, dung lượng

The
content
of
the
book
is
not
for
children
.

Nội dung của cuốn sách không dành cho trẻ em .

Có 10 lời bình

She
knows
the
content
of
the
box
.

Cô ấy biết sức chứa của cái hộp.

Có 8 lời bình

The
content

Nội dung

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu