Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

construction

Bản dịch

sự xây dựng, công trình xây dựng

The
construction
of
the
school
starts
next
week
.

Sự xây dựng của ngôi trường bắt đầu vào tuần sau.

Có 4 lời bình

The
construction
has
twenty
floors
.

Công trình xây dựng có hai mươi tầng .

Có 12 lời bình

The
museum
is
under
construction
.

Viện bảo tàng đang được xây dựng.

Có 10 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu