Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. congress

congress

Bản dịch

Quốc hội

The
president
has
to
speak
with
Congress
.

Tổng thống phải nói chuyện với Quốc hội.

Có 3 lời bình

The
president
has
to
speak
with
Congress
.

Tổng thống phải nói chuyện với Quốc hội.

Có 3 lời bình

Congress
is
talking
about
the
new
law
.

Quốc hội đang thảo luận về bộ luật mới.

Có 11 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu