Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

concept

Bản dịch

khái niệm, quan niệm

This
concept
is
not
new
.

Khái niệm này không mới.

Có 2 lời bình

This
concept
is
not
new
.

Khái niệm này không mới.

Có 2 lời bình

We
need
a
clear
definition
of
the
concept
of
human
rights
.

Chúng tôi cần một định nghĩa rõ ràng về quan niệm của nhân quyền.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu