Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

completely

Bản dịch

hoàn toàn

The
answer
is
completely
wrong
.

Câu trả lời thì hoàn toàn sai.

Có 19 lời bình

It
is
completely
impossible
.

Nó thì hoàn toàn bất khả thi.

Có 15 lời bình

It
is
completely
possible
.

Nó thì hoàn toàn có thể.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu