Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

competition

Bản dịch

cuộc thi, sự cạnh tranh

We
need
to
have
competition
in
the
market
.

Chúng ta cần phải có sự cạnh tranh trong thị trường .

Có 2 lời bình

Everything
is
a
competition
.

Mọi thứ là một sự cạnh tranh .

Có 9 lời bình

We
need
to
have
competition
in
the
market
.

Chúng ta cần phải có sự cạnh tranh trong thị trường .

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu