Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

communication

Bản dịch

truyền thông, giao tiếp

We
need
to
improve
the
communication
in
our
marriage
.

Chúng tôi cần cải thiện sự giao tiếp trong hôn nhân của chúng tôi.

Có 1 lời bình

We
need
a
new
communication
system
.

Chúng tôi cần một hệ thống truyền thông mới.

Có 1 lời bình

Communication
is
important
.

Sự giao tiếp thì quan trọng.

Có 14 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu