Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

committee

Bản dịch

uỷ ban

The
committee
is
not
independent
.

Ủy ban thì không độc lập.

Có 3 lời bình

We
are
the
committee
.

Chúng tôi là uỷ ban.

Có 17 lời bình

The
committee

Ủy ban

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu