Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

college

Bản dịch

trường cao đẳng, trường đại học

My
brother
is
a
college
student
.

Anh trai của tôi là một sinh viên trường cao đẳng.

Có 11 lời bình

My
brother
is
a
student
in
college
.

Anh trai của tôi là một học sinh ở trường đại học.

Có 4 lời bình

My
first
day
at
college

Ngày đầu tiên của tôi ở trường cao đẳng

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu