Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

collection

Bản dịch

bộ sưu tập, bộ sưu tầm

The
shoe
is
in
my
collection
.

Cái giầy thì ở trong bộ sưu tầm của tôi.

Có 11 lời bình

What
do
you
think
of
the
collection
?

Bạn nghĩ gì về bộ sưu tập?

Có 5 lời bình

The
collection

Bộ sưu tầm

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu