Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

coffee

Bản dịch

cà phê

We
drink
coffee
.

Chúng tôi uống cà phê.

Có 5 lời bình

I
drink
coffee
.

Tôi uống cà phê.

Có 20 lời bình

Morning
coffee

Cà phê buổi sáng

Có 41 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu