Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

coach

Bản dịch

huấn luyện viên

The
woman
is
a
tennis
coach
.

Người phụ nữ là một huấn luyện viên tennis.

Có 10 lời bình

He
is
a
football
coach
.

Anh ấy là một huấn luyện viên bóng đá.

Có 3 lời bình

I
think
of
my
coach
.

Tôi nghĩ về huấn luyện viên của tôi.

Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu