Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

close

Bản dịch

đóng, đóng cửa

The
department
is
going
to
close
in
a
moment
.

Bộ phận sẽ đóng cửa trong một lát nữa.

Có 2 lời bình

I
am
not
going
to
close
the
door
.

Tôi sẽ không đóng cửa.

Có 1 lời bình

They
are
going
to
close
the
book
.

Họ sẽ đóng cuốn sách.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu