Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

class

Bản dịch

lớp, buổi học, lớp học

There
are
forty
students
in
our
class
.

Có bốn mươi sinh viên trong lớp chúng tôi.

Có 8 lời bình

We
have
no
class
today
.

Chúng tôi không có lớp hôm nay.

Có 39 lời bình

There
are
forty
students
in
our
class
.

Có bốn mươi sinh viên trong lớp chúng tôi.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu