Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

citizen

Bản dịch

công dân

Now
he
is
just
a
normal
citizen
.

Bây giờ anh ấy chỉ là một công dân bình thường.

Có 15 lời bình

The
citizens
listen
to
his
answers
.

Những công dân lắng nghe những câu trả lời của anh ấy.

Có 4 lời bình

Now
he
is
just
a
normal
citizen
.

Bây giờ anh ấy chỉ là một công dân bình thường.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu