Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

circle

Bản dịch

vòng tròn

The
number
is
the
same
for
every
circle
.

Con số thì như nhau cho mỗi vòng tròn .

Có 5 lời bình

This
is
the
circle
of
life
.

Đây là vòng đời.

Có 28 lời bình

The
number
is
the
same
for
every
circle
.

Con số thì như nhau cho mỗi vòng tròn .

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu