Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cinema

Bản dịch

rạp chiếu phim, rạp chiếu bóng, rạp xi nê

My
mother
takes
me
to
the
cinema
.

Mẹ tôi dẫn tôi đến rạp chiếu phim.

Có 24 lời bình

We
go
to
the
cinema
.

Chúng tôi đi đến rạp chiếu phim.

Có 15 lời bình

I
work
at
the
cinema
.

Tôi làm ở rạp chiếu bóng.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu