Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

church

Bản dịch

nhà thờ

We
go
to
church
on
Sunday
.

Chúng tôi đi đến nhà thờ vào Chủ nhật.

Có 4 lời bình

We
go
to
church
on
Sunday
.

Chúng tôi đi đến nhà thờ vào Chủ nhật.

Có 4 lời bình

It
is
the
city
of
churches
.

Nó là thành phố của những nhà thờ.

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu