Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

chosen

Bản dịch

My
mother
will
have
chosen
a
different
road
.

Mẹ của tôi sẽ chọn một con đường khác rồi.

Có 10 lời bình

He
will
have
chosen
this
box
.

Anh ta sẽ chọn chiếc hộp này rồi.

Có 14 lời bình

They
will
have
chosen
to
be
friends
.

Họ sẽ chọn làm bạn của nhau rồi.

Tất cả thể động từ của choose

ngôihiện tạiquá khứ
Ichoosechose
he/she/itchooseschose
you/we/theychoosechose

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu