Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

choice

Bản dịch

sự lựa chọn

This
university
was
my
first
choice
.

Trường đại học này đã là lựa chọn đầu tiên của tôi.

Có 14 lời bình

You
have
no
choice
in
this
matter
.

Bạn không có sự lựa chọn trong vấn đề này.

Có 33 lời bình

My
choice
is
different
from
yours
.

Sự chọn lựa của tôi thì khác với của bạn.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu