Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

check

Bản dịch

séc, tấm séc, tờ séc

You
write
her
a
check
.

Bạn viết cho cô ấy một tấm séc.

Có 8 lời bình

They
will
receive
a
check
.

Họ sẽ nhận một tờ séc.

Có 8 lời bình

Here
is
your
check
.

Đây là tờ séc của bạn.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu