Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

charge

Bản dịch

tiền phải trả, điện tích, không tính tiền

My
phone
is
out
of
charge
.

Điện thoại của tôi hết pin.

Có 19 lời bình

She
is
in
charge
of
the
kitchen
.

Cô ta phụ trách nhà bếp.

Có 3 lời bình

My
phone
is
out
of
charge
.

Điện thoại của tôi hết pin.

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu