Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

channel

Bản dịch

kênh, kênh (truyền hình)

This
television
channel
is
about
religion
.

Kênh truyền hình này là về tôn giáo.

Có 2 lời bình

The
channel

Kênh

Có 10 lời bình

This
television
channel
is
about
religion
.

Kênh truyền hình này là về tôn giáo.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu