Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

chain

Bản dịch

dây, chuỗi, xích

It
is
a
chain
for
my
daughter
.

Nó là một cái chuỗi dành cho con gái tôi.

Có 14 lời bình

I
need
a
chain
for
the
machine
.

Tôi cần một sợi dây xích cho cái máy.

Có 3 lời bình

It
is
a
wooden
chain
.

Nó là một chuỗi dây bằng gỗ.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu