Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

century

Bản dịch

thế kỷ

We
read
the
book
of
the
century
.

Chúng tôi đọc quyển sách của thế kỷ.

Có 16 lời bình

A
century
is
not
a
year
.

Một thế kỷ không phải là một năm.

Có 15 lời bình

She
is
the
woman
of
the
century
.

Cô ấy là người phụ nữ của thế kỷ.

Có 28 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu