Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cause

Bản dịch

nguyên nhân, căn nguyên, nguyên do

What
is
the
cause
of
all
this
?

Nguyên nhân của tất cả điều này là gì?

Có 4 lời bình

The
cause

Nguyên nhân

Có 3 lời bình

What
is
the
cause
of
all
this
?

Nguyên nhân của tất cả điều này là gì?

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu