Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

care

Bản dịch

quan tâm

She
took
care
of
my
dog
.

Cô ấy đã chăm sóc cho con chó của tôi.

Có 0 lời bình

She
took
care
of
his
uncle
.

Cô ấy đã chăm sóc cho chú anh ấy.

Có 7 lời bình

She
took
care
of
you
.

Cô ấy đã chăm sóc bạn.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu