Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cancer

Bản dịch

ung thư, bênh ung thư

The
man
died
of
cancer
.

Người đàn ông đã chết vì ung thư.

Có 2 lời bình

Was
it
cancer
?

Nó đã là ung thư phải không?

Có 2 lời bình

He
died
of
a
cancer
.

Anh ấy đã chết vì ung thư.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu