Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

campaign

Bản dịch

chiến dịch

During
the
campaign
he
only
talked
about
the
economy
.

Suốt chiến dịch ông ấy đã chỉ nói về kinh tế.

Có 1 lời bình

What
is
the
strategy
of
his
campaign
?

Chiến lược của chiến dịch của anh ấy là gì?

Có 3 lời bình

During
the
campaign
he
only
talked
about
the
economy
.

Suốt chiến dịch ông ấy đã chỉ nói về kinh tế.

Có 1 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu