Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

camera

Bản dịch

máy ảnh

Do
you
know
how
to
use
this
camera
?

Bạn có biết cách dùng chiếc máy ảnh này không?

Có 1 lời bình

This
camera
is
small
,
but
is
very
good
.

Chiếc máy ảnh này nhỏ, nhưng rất tốt.

Có 2 lời bình

Have
you
seen
my
camera
?

Bạn đã thấy máy ảnh của tôi chưa ?

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu