Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bye

Bản dịch

tạm biệt, chào tạm biệt

Thank
you
,
bye
!

Cảm ơn, tạm biệt!

Có 36 lời bình

Bye
!

Tạm biệt!

Có 136 lời bình

Thank
you
,
bye
.

Cảm ơn, tạm biệt.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu