Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

brother

Bản dịch

anh trai, em trai, người anh em trai

Your
brother
drinks
water
.

Anh trai của bạn uống nước.

Có 24 lời bình

My
brother
drinks
water
.

Anh tôi uống nước.

Có 15 lời bình

Your
brother
drinks
water
.

Anh trai của bạn uống nước.

Có 24 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu