Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

books

Bản dịch

sách, những quyển sách, những cuốn sách

They
read
English
books
.

Họ đọc những quyển sách tiếng Anh.

Có 34 lời bình

English
books

Những quyển sách tiếng Anh

Có 79 lời bình

I
read
books
.

Tôi đọc những cuốn sách.

Có 56 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu