Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

black

Bản dịch

đen, màu đen

You
drink
black
coffee
.

Bạn uống cà phê đen.

Có 58 lời bình

The
black
cat

Mèo đen

Có 54 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu