Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bilingual

Bản dịch

nói hai thứ tiếng, thông thạo hai thứ tiếng, sử dụng hai thứ tiếng

My
parents
are
bilingual
but
I
am
not
.

Bố mẹ tôi nói hai thứ tiếng nhưng tôi thì không.

Có 44 lời bình

In
general
,
the
staff
is
bilingual
.

Nhìn chung, nhân viên nói hai thứ tiếng.

Có 26 lời bình

You
are
bilingual
.

Bạn nói hai thứ tiếng.

Có 57 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu