Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bigger

Bản dịch

lớn hơn, to hơn

This
house
is
bigger
than
yours
.

Ngôi nhà này thì to hơn ngôi nhà của bạn.

Có 2 lời bình

On
average
,
men
are
bigger
than
women
.

Trung bình, đàn ông thì to hơn phụ nữ.

Có 1 lời bình

There
is
no
bigger
castle
.

Không có lâu đài to hơn.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu