Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bicycle

Bản dịch

xe đạp

We
have
a
bicycle
.

Chúng tôi có một cái xe đạp.

Có 5 lời bình

A
bicycle

Một chiếc xe đạp

Có 10 lời bình

We
have
a
bicycle
.

Chúng tôi có một cái xe đạp.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu