Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

better

Bản dịch

tốt hơn, tốt đẹp hơn, hay hơn

I
think
that
I
know
English
better
than
French
.

Tôi nghĩ rằng tôi biết tiếng Anh tốt hơn tiếng Pháp.

Có 5 lời bình

I
feel
better
when
I
drink
hot
lemon
juice
.

Tôi cảm thấy tốt hơn khi tôi uống nước chanh nóng.

Có 5 lời bình

Girls
are
better
than
boys
.

Những cô bé thì tốt hơn những cậu bé .

Có 53 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu