Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

best

Bản dịch

tốt nhất

He
is
one
of
my
best
friends
.

Anh ấy là một trong những người bạn tốt nhất của tôi.

Có 4 lời bình

She
is
my
best
friend
.

Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi.

Có 6 lời bình

The
best
thing
is
to
rent
a
car
.

Điều tốt nhất là thuê một chiếc xe .

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu