Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

because

Bản dịch

vì, bởi vì, tại vì

I
eat
chicken
,
because
I
like
meat
.

Tôi ăn thịt gà, bởi vì tôi thích thịt.

Có 31 lời bình

I
eat
because
he
cooks
.

Tôi ăn bởi vì anh ấy nấu.

Có 68 lời bình

I
listen
because
you
speak
.

Tôi nghe bởi vì bạn nói.

Có 69 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu