Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

beauty

Bản dịch

vẻ đẹp, người đẹp, sắc đẹp

Beauty
is
not
everything
.

Sắc đẹp không phải là tất cả.

Có 8 lời bình

The
beauty

Sắc đẹp

Có 19 lời bình

Beauty
is
not
everything
.

Sắc đẹp không phải là tất cả.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu