Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

basket

Bản dịch

giỏ, rổ

My
basket
is
under
the
table
.

Cái rổ của tôi đang ở dưới cái bàn.

Có 13 lời bình

I
make
a
basket
for
my
mother
.

Tôi làm một cái rổ cho mẹ tôi.

Có 3 lời bình

The
fruit
is
in
the
basket
.

Trái cây thì ở trong giỏ.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu