Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bad

Bản dịch

tệ, tồi tệ, xấu

The
books
are
very
bad
.

Những cuốn sách thì rất tệ.

Có 11 lời bình

The
food
is
not
bad
.

Thức ăn thì không tệ.

Có 4 lời bình

But
the
coffee
is
bad
.

Nhưng cà phê thì tệ.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu