Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

back

Bản dịch

lưng, về

They
talk
behind
my
back
.

Họ nói chuyện đằng sau lưng tôi.

Có 5 lời bình

Her
back
is
large
.

Lưng cô ấy thì rộng.

Có 1 lời bình

They
talk
behind
my
back
.

Họ nói chuyện đằng sau lưng tôi.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu